Bronis³aw £upkowski

r o d z i n a
dzieci z:
Anna Orz³owska/Senger

dzieci:
Leonard £upkowski
Henryk £upkowski
Maria £upkowska
Bronis³aw £upkowski
  • ur. 27.09.1896, Lisewo
  • œlub: 22.01.1923, Dziemiany, z Anna Orz³owska/Senger


  • Generated by GreatFamily 2.2 update 2